Heirship Certificates

0027.

Mr. Vishal Rajput

Karachi

0026.

Mr. Vicky

Karachi

0025.

Mr. Samesh Kumar

Hyderabad

0024.

Mrs. Anita Kumari

Karachi

0023.

Mrs. Bhagwanti

Jamshoro

0022.

Lali Bai

Karachi

0021.

Manish

Karachi

0020.

Tara Ashok

Karachi

0019.

Sanjai Kumar

Karachi

0018.

Kamla

Karachi

0017.

Mrs. Moli Bai

Jamshoro

0016.

Vishnu Chatrumal

Karachi

0015.

Ashok Kumar Bherwani

Karachi

0014.

Shakuntala

Karachi

0013.

Ashok Kumar

Islamkot, Tharparkar

0012.

Sheela

Islamkot, Tharparkar

0011.

Salochina Bai

Sagio

0010.

Kishore Kumar

Karachi

0009.

Sangeeta

Karachi

0008.

Urmila

Umerkot

0007.

Rani Khatoon

Karachi

0006.

Rajesh Lala

Karachi

0005.

Jaiwanti

Karachi

0004.

Kaveeta Kumari

Karachi

0003.

Shankar 

Karachi

0002.

Anila Srichand

Karachi

0001.

Kamla Oad

Karachi