Rickshaw Distribution

 

NAME FATHER NAME ENGINE NO CHASSIS NO VILLAGE CNIC
Hitesh Kumar Swai Sharma N/A N/A Mithi 44303-2711425-7
Laung Deeser 7002984 7002949 Veri Dhandhal Kirti 44303-2003141-7
Hakim Asan Das 7002890 7002951 Mir pur Khas 44107-1644619-1
Ratan Lal Bhuro 7002889 7002955 Islam kot 44303-3734553-5
Jummon Rano 7002838 7002944 T.M.Khan 41308-4175934-1
Pardeep Kumar Parsu Ram Sharma 7002893 7002936 T.B.Khan 41207-9530514-9
Jaspal Khenkhar Ram 7002974 7002938 Jamshoro 41507-0379008-5
Pehlaj Mal Shon Mal N/A N/A Jamshoro 41507-0383957-5
Jeetendar Jaman Das 7002906 7002946 Mithi 44303-4983231-5
Haresh Khano 7002935 702956 Babantobho 44303-0150980-9
Takchand Jaman Das 7002900 7002937 T.A.Khan 41507-0352640-7
Atam Khano 7002983 7002945 Tando Alayar 41703-0585918-9
Kishor Sheroo N/A N/A Sangharh 442030611307-7
Lalu Harchand 7002934 7002950 Pithoro 44105-0978471-1
Soma Hemu N/A N/A M.P.Khas 44103-5017094-9
Partabi Moti N/A N/A Diplo 44302-1840977-1
Kelash Kumar Tarachand 7002912 7002945 Pithoro 44105-0688756-7
Chetan Mal Tyun Mal 7002975 7002943 Sari 45304-1077425-7
Vishnu Kumar Jay Ram Das 7002978 7002941 T.B.Khan 41507-0345266-1
Khanchand Poho Mal 7002791 7002939 Kotri 41204-4295057-7
Parsu Ram Heman Mal 7002829 7002935 Jhampir 41409-8564734-7
Kichoro Falyo N/A N/A Islamkot 44303-7086655-7
Pardeep Anoomal 702895 7008965 Samaro 44402-5749755-7
Mukesh Kumar Roopchand 7002899 7002975 Shehdad pur 44204-1791370-1
Manoj Sonaro 7002790 7002962 Mithi 44303-8529299-1
Ghansham Mukesh ShahDev 7002931 7002970 Mithi 44303-4968703-7
Mangal Gir N/A N/A N/A Thana bula khan N/A
Bhagwan Das N/A N/A N/A N/A N/A
Dileep Daya Ram 7002882 7002960 N/A 42000-1966265-3
Badshah Kolhi Kewal 7002976 7002913 N/A 41104-7843314-1
Lalji Devji N/A N/A N/A 44304-9510554-3
Dileep Kumar Deven Das 7002823 7002963 N/A 44303-3410106-9
Rancho Paro N/A N/A N/A 44303-2845482-7
Heeranand Punhoo Mal N/A N/A N/A 44304-2780736-3
Parkash Kachro 7002915 7002974 N/A 44303-9492411-9
Tikam Gangu 7002891 7002971 N/A 44304-4139453-7
Tikam Gunesh 7002909 7002968 N/A 44107-7079498-1
Hakim Bheel Dahyu 7002902 7002953 N/A 41703-0584166-1
Lemoon Outmoo N/A N/A N/A 44301-0664198-9
Pardeep Gotam N/A N/A N/A 44301-9997407-7
Haresh Kumar Gopal Das 7002980 7002959 N/A 44303-9518314-5
Padam Ladhu 7002989 7002989 N/A 44401-9879597-1
Saroop Sawai N/A N/A N/A N/A
Tejo Halo 7003000 7002987 Islamkot/Mithi 44303-3941599-7
Menhal Ado Bheel 7002977 7002957 Matyari 41801-0591982-9
Prem Najo 7003007 7002985 Mithi 44303-5364144-9
Ldhoo Vishnoo Mal 7003005 7002979 Bhurelo 44301-3739701-1
Manthar Chotyo 7003009 7002988 Kunri 44401-6926048-7
Atam Karamchand 7003003 7002982 Islamkot/Mithi 44303-1574610-5
Ramesh Kumar Vikrant 7002988 7002990 Ranpur 44304-6805080-9
Kishor Kumar Damoo Mal 7002827 7002958 44303-1767550-3
Gehi Baboo Aroo Mal 7002991 7002993 Thana Bula Khan 45402-2421512-5
Guli Mal Gopal Das N/A Thana Bula Khan 45402-2421512-5